Tüzük

BAHÇELİEVLER YARDIMLAŞMA VE  DAYANIŞMA DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ

MADDE 01 –Derneğin Adı, Merkezi ve Logosu: 

Derneğin Adı  ‘ Bahçelievler Yardımlaşma ve  Dayanışma Derneği’dir. Derneğin Merkezi  Ankara’dır. Derneğin başka şubesi yoktur.

Bahçelievler adı Ankara Çankaya ilçesindeki Bahçelievler, Yukarı Bahçelievler ve Emek mahallelerini kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Derneğin logosu üç mahalleyi temsil edecek şekilde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

abahçeli3küçük

MADDE 02 –Derneğin Amacı: 

Semt sakinlerinin mahalle yaşamına ilişkin sorunları ve önerileri için etkin bir iletişim ve işbirliği ortamı yaratmak, mahallemizde ortak yaşam kalitesini iyileştirmeye katkıda bulunmak, birlik, yardımlaşma  ve dayanışma kültürünün yerleştirilmesi, yerel ve evrensel kültür değerlerimizin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve semtimizde bulunan ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut vs. bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmayı, toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmaları amaçlar.

MADDE 03-Faaliyetlerin Konusu ve Biçimi: 

Derneğin amacının gerçekleştirilmesi doğrultusunda yapılacak faaliyetlerin konuları ve biçimleri;

A.Faaliyet konuları:

 1. Semtlilik  ve semte sahip çıkma bilincini  güçlendirmek, semtin ortak sosyal yaşamını ilgilendiren ve güçlendiren  konularda semtli katılımını desteklemek ve semt sakinleri arasındaki eşgüdümün ve işbirliğinin geliştirilmesi,
 2. Semt sakinlerini, çocukları, yaşlıları ve gençleri bir araya getiren, kuşaklararası iletişimi ve işbirliğini, yardım ve dayanışmayı deney, bilgi ve beceri alışverişini özendiren projeleri  geliştirmek ve bu projelerin yaşama geçirilmesine öncülük edilmesi,
 3. Semtimizin düzenli konut alanı karakterini korumak, mevcut estetik değerlerini korumak ve daha da geliştirmek, kaçak ya da yasa dışı yapılaşmanın önlenmesi için semt muhtarlarıyla da işbirliği yaparak bunlara engel olmak gerekirse yasal yollara başvurulması,
 4. Semtimizdeki yeşil alanları, park ve bahçeleri, ağaçları korumak, bu alanların iyileştirilmesi ve artırılması için yerel yöneticilerle ortaklaşa çalışılması,
 5. Yapılaşma dışı alanları korumak ve yeniden işlevselleştirilmesi için çeşitli önerilerin geliştirilmesi,
 6. Semtimizde bulunan kamuya ait binaların korunması, Anıtkabir’in çevre düzeni ve görünümünün gözetilmesi,
 7. Semt sakinlerinin, mahalle yaşamına ilişkin sosyal ve ekonomik haklarının korunması,
 8. Yerel yönetimleri katılımcı ve şeffaf olması için öneriler sunulması ve bu konuda çalışmalar  yapılması. Yerel yönetimleri çalışmalarına katılımcı bir ortak olarak destek verilmesi,
 9. Semtimizde teknik alt yapının (içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz ulaşım ve haberleşme ) iyileştirilmesine katkıda bulunulması, belediye  hizmetlerinin iyileştirilmesi için önerilerde bulunulması, semtin sorunlarının tespiti ve çözümüne ilişkin çalışmaların yapılması,
 10. Amacı doğrultusunda; kültür evleri, dershaneler, lokal, kurs barınma evi, yaşlılar evi, gençlik merkezi spor kulüpleri gibi merkezler açılması, işletilmesi, kiraya verilmesi. Açılmış olanlara da ortak olunması, kiraya verilmesi, işletilmesi,
 11. Üyelerini, semt  sakinlerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, panel, sergi, yarışma, temsil, gezi, festival, şenlik, fuar, kermes ve benzeri gösteriler ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi, her türlü sportif faaliyetlerin organize edilmesi,
 12. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme yapılması, öneri ve dileklerin belirlenmesi ve bunları  her türlü yayın araçlarıyla yayılması,
 13. Muhtaç kimselere gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut vs. bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunması, toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmaların yapılması ve başarılı muhtaç öğrencilere burs verilmesi,
 14. Amacı doğrultusundaki derneklerle işbirliği yapılması,
 15. Amacı doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mal alınması, satılması, kiraya verilmesi, bu mallar üzerinde her türlü hakların kullanıp işletilmesi ve inşaat yapılması ya da yaptırılması,
 16. Süreli ve süresiz her türlü yayının çıkarılması,
 17. Yardım toplama yasası ve ilgili yasal düzenlemelerin hükümleriyle, bu tüzüğe uygun olarak yardım, bağış alınması verilmesi ve şartlı şartsız vasiyetlerin kabul edilmesi,
 18. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere Akademisyenler ve Uzman Kişilerin de olacağı,  geçici ve/veya kalıcı danışma kurulları, komisyonlar ile komşu mahallelerin de katılacağı platformlar oluşturulması,
 19. Dernek amaçları doğrultusunda Gelişmiş Ülkeler ve Avrupa Birliği’nin sağladığı çeşitli fonlara başvurulması, Bunları sağlayan kuruluşlarla işbirliğinin yapılması,

B.Çalışma Biçimleri:

 1. Semtimizdeki eğitim ve ibadet mekânlarının imarı amacı ile idari ve mülki makamlardan, sendikalardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve diğer sivil toplum kuruluşlarından yardım talep eder ve kabul eder,
 2. Derneğe  gelir getirici organizasyonlar, şenlik, piknik, kermes ve benzeri etkinlikler düzenler,
 3. Bahçelievler Yardımlaşma  ve Dayanışma Derneği Demokratik bir kuruluştur.
 4. Kendi amaçları ve ilkeleri doğrultusunda bağımsızlığı savunur.
 5. İnsanların  eşitliğini ve kardeşliğini savunur. Çalışmalarında ırk, dil, inanç, cinsiyet ayrımı gözetmez. Her türlü   ayrımcılığa karşıdır.
 6. Emek, Demokrasi, Laiklik, İnsan Hakları ve Evrensel değerler savunucusudur.
 7. Çalışmayı yürütürken iş ve eylem birliği yapacağı kişi ve kurumlarda yukarıdaki ilkeleri esas alır.
 8. Açık ve kapalı yer toplantıları, konferans, panel, seminer ve sempozyumlar düzenler.
 9. Gezi, yarışma ve eğlenceler düzenler.
 10. Lokal, sosyal tesis ve bunların eklentilerini açar ve işletir.
 11. Semtteki  öğrenciler için kütüphane ve okuma odaları kurar.
 12. Komite ve komisyonlar kurarak inceleme ve araştırmalar yaptırır.
 13. Gazete, dergi, kitap ve broşür yayınlar.
 14. Benzer  amaçlar güden diğer dernek ve platformlarla çalışma ve güç birliği yapar.
 15. Taşınır  ve taşınmaz mallar edinir.
 16. Amacın gerektirdiği diğer girişimlerde bulunur.
 17. Yardımlaşma sandığı kurabilir.

MADDE 04-Üyelik Çeşitleri ve Şartları:

Derneğin asli ve onursal olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

Asli üyeler; Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip  18 yaşını bitirmiş, derneklere üye olmaları kanunlarca yasaklanmamış veya kısıtlanmamış olmak şartı ile  herkes derneğin asli üyesi olabilir.

Onursal üyelik; Derneğe yardım amacı ile bir defada 5.000.- TL üzerinde ayni ve nakdi yardımda bu­lunanlar ile 5 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliği yapanlara Yönetim Kurulu teklifi ve Genel Kurul kararı ile Dernek Onursal Üyeliği payesi verilebilir.

MADDE 05-Üyeliğe Kabul: 

Derneğe asli üye olmak isteyenler yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına başvururlar, Yönetim Kurulu üyelik taleplerini inceleyerek  en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve  sonucu yazılı olarak başvuru sahibine bildirir.

MADDE 06-Üyelikten çıkma: 

Her üye, ayrılma isteğini Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek sureti ile dilediği zaman dernekten ayrılabilir.

Üyelikten ayrılma talebinde bulunan kişi geçmiş dönem üyeliklerinden tahakkuk eden aidat borcu var ise bu borcunu ödemekle mükelleftir.

Dernekten ayrılan üye, hiçbir surette dernekten maddi talepte bulunamaz.

Dernekler kanununda gösterilen  (izin alması gereken) kamu hizmetli görevlilerinin üyeliğe kabulü için, ilgili
mer­ciden izin almış olmaları şartı aranır.

MADDE 07-Üyelikten Çıkarılma; 

Aşağıda belirtilen eylem ve işlemleri ifa eden üyeler, Yönetim Kurulunun kararı ile Dernek Üyeliğinden çıkarılır.

 1. Derneğin ilgili kurullarınca alınarak kendilerine tebliğ edilen dernek kararlarına yapılan uyarılara rağmen uymamak,
 2. Derneğin amacına ve tüzük hükümlerine  aykırı hareketlerde bulunmak veya üyelik aidatını yapılan taleplere rağmen ardı ardına 6 ay ödememek,
 3. Dernek faaliyetlerini baltalayıcı hareketlerde bulunmak,

ç. Derneğin adını veya faaliyetlerini kendi nam ve hesabına kullanarak Siyasi Partilerden herhangi birisinin yanında veya karşısında faaliyette bulunmak,

 1. Dernek üyeleri arasında sosyal veya siyasi nedenler ile ayrılık yaratmak veya olaylara sebebiyet vermek.

Üyelikten çıkarılan kişilerin Yönetim Kurulunun çıkarma kararına karşı, kararı takip eden ilk Genel Kurula başvuru hakkı vardır. Genel Kurul kararı kesindir.

MADDE 08Üyelerin Hakları;

Bütün dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Derneğin yetkili organları veya üyeleri; derneğe üye kişiler arasında eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebepler ile ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

Her üyenin, derneğin her türlü faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.

Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır; bu oy hakkı devredilemez,  üye oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır.

Kurucu Üyelerin oy hakkı bulunmasına karşılık Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. 

MADDE 09Üyelerin Yükümlülükleri:

 1. Aidat Ödeme Yükümlülüğü

Dernek üyesi her kişi dernek amacının gerçekleşmesi için gerekli mali kaynakların temini maksadı ile aidat   ödemek zorundadır.

Dernekten çıkan veya çıkarılan kişi üyelikte bulunduğu sürenin aidatını vermek zorundadır.

Onursal üyeler aidat vermek zorunda değildir.

 1. Diğer Yükümlülükler

Üyeler, dernek düzenine uymak, derneğe sadakat göstermek, dernek amaçlarının gerçekleşmesi doğrultusunda gayret göstermek ve amaçların gerçekleşmesine engel olabilecek davranışlardan kaçınmak zorundadır.

Madde 10-Üyelik Aidatı: 

Asli üyeler, derneğe ilk girişlerinde 10 TL ‘den az olmamak üzere giriş aidatı öderler. Üyelerin yıllık aidatı ise
24 TL’dir.

Üyelik aidatı, günün ekonomik şartlarına göre Genel Kurul kararı ile arttırılabilir.

MADDE 11-Dernek Organları:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

MADDE 12-Genel Kurul: 

 1. Oluşum Şekli : Genel Kurul, dernek asil üyelerinden oluşan en yetkili kuruldur. Genel Kurul 2 yılda bir MAYIS ayı içindeYönetim Kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır.
 2. Çağrı Yöntemi ve Toplanma Yeri : Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet-sosyal medya sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla  olamaz.

Toplantı; çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Olağanüstü Genel Kurul: Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden (1/5)yazılı isteği üzerine toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulunca 30 gün içerisinde toplantıya çağırılmazsa Dernekler yasasının ilgili hükümleri uygulanır. 

MADDE 13-Genel Kurulun  Şekli ve Toplantı Yeter Sayısı: 

 1. Genel Kurul tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.
 2. İlk toplantıda yeter sayı sağlamaz ise , ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının  bu Tüzükte belirtilen asli üye sayılarının iki katından fazla olamaz.

MADDE 14-Gündem:                                                  

Genel Kurulda yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.

Toplantı Yeter Sayısı: Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim, Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olmaz.

Toplantı Yapılış Yöntemi: Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar vekiliyle yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir.  Genel Kurul gündemdeki konuları görüşerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

Genel Kurulda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yeni seçilen Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular: Dernek Genel Kurulunda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması, gündemin oylanmasından önce  görüşülmesi zorunludur.

ç. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri: Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.           

 1. Dernek organlarının seçilmesi. (Yönetim-Denetim Kurulları)
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi veya aynen kabul edilmesi.
 3. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
 5. Dernek Genel Kurulunca seçilen organların çalışma raporlarını incelemek, değerlendirmek, raporlar hakkında karar vermek.
 6. Bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.
 7. Derneğin gerekli taşınır ve taşınmaz malların alınması, satılması, üzerinde ayni haklar tesis etme veya kaldırma konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 8. Dernekten  çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak.
 9. Derneğin feshine, malların tasfiyesine karar vermek ve tasfiye memurlarını görevlendirmek.
 10. Yönetim Kurulunca dernek çalışmalarıyla ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylamak.
 11. Dernekler yasasında yazılı genel hükümlerle tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak.
 12. Genel Kurulda Karar Alma ve Oy Kullanma Yöntemi : Dernek organlarının seçimi gizli oy açık sayım ve döküm ile yapılır. Tüzük değişikliği ve feshi toplantıya katılan üyelerin 2/3’sinin kararıyla alınır.

MADDE 15-Yönetim Kurulunun teşkili görevleri ve yetkileri: 

Oluşumu: Yönetim Kurulu, derneğin karar ve yürütme organıdır. Dernek Genel Kurulunda seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki (2)yıldır. Seçimi izleyen 7 gün içinde Yönetim, en yaşlı üyenin başkanlığında  toplanarak Yönetim Kurulu üyeleri arasından; Dernek Başkanı, Başkan Yardımcısı,  Yazman, Sayman ve üç üye olarak gizli oy açık sayım ile seçerek görev dağılımı yapılır. Göreve seçilenler aynı göreve, üst üste en fazla iki dönem seçilebilir.

Dernek Başkanlığının herhangi bir şekilde boşalması halinde başkan yardımcısı başkanlık görevini olağan veya olağanüstü kongrede yeni bir başkan seçilinceye kadar yürütür. Yönetim Kurulu üyeliklerinden boşalma olması halinde ise en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyeler göreve çağrılır. 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri: 

 1. Derneği  temsil etmek, gerektiğinde derneği temsil etmek üzere dernek başkanına veya yönetim kurulu üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki vermek.
 2. Derneğin amacını gerektirdiği çalışmaları yapmak, derneğin çalışma programını, tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygulamak.
 3. Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları yürütmek.
 4. Dernek Genel Kurulunu zamanında olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
 5. Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.
 6. Derneğe üyelik için başvuranların, üyeliğe kabulüne veya reddine karar vermek.
 7. Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek.
 8. Gerekli bulduğu konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar, komiteler kurmak ve kaldırmak, derneğin işlerini yürütmek üzere dernek üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
 9. Derneğin iç işleyişine ilişkin ve özellikle kuracağı komisyon, kurul ve komitelerin işleyişine ilişkin  yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.
 10. Yasadan, Dernek Tüzüğünden ve Genel Kurul kararlarından doğan her türlü çalışmaları yapmak.
 11. Genel Kurulun yetkisi ile taşınır ve taşınmaz mal almak satmak, bina inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis etmek, kira sözleşmesi yapmak.

  Yönetim Kurulunun Toplanması: Yönetim Kurulu her ay önceden kararlaştırılan gün, yer ve saatte çağrısız olarak  dernek merkezinde toplanır.

Görüşme gündemini sekreter hazırlar. En az 5 üyenin görüşülmesini istediği hususlar da  gündeme alınır. Dernek Başkanı, dernek yönetimini olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantıları yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile yapılır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.  Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

ç. Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması: Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısı aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi Genel Kurulu toplamakla görevlendirir. 

MADDE 16-Denetleme Kurulunun Teşkili ve Görevleri: 

 1. Denetleme Kurulu;  dernek üyeleri arasından iki yıl süre ile görev yapmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur.
 2. Denetleme Kurulu asil üyeleri seçimi izleyen yedi gün içerisinde toplanarak aralarından birini Başkan seçer. Denetleme Kurulu, Dernek kararlarını, işlemlerini ve derneğin hesaplarını üçer aylık aralıklarla denetler ve hazırlayacağı raporu Yönetim Kuruluna bildirir. Dönem içinde yaptığı denetlemeleri rapor halinde Genel Kurula sunar.
 3. Denetleme Kurulu;gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır. 

MADDE 17-Komisyonların Teşkili: 

Dernek çalışmalarını Yönetim Kurulu ve üyelerden oluşan komisyonlar aracılığı ile de yürütür. Yönetim Kurulu komisyonların kurulmasına, çalışma şekline ve üyelerin görevlendirilmesine karar verir.

Komisyonlar :

 1. Örgütlenme Komisyonu
 2. Basın, Yayın,Kültür ve Sanat Komisyonu
 3. Yaş Almışlar Komisyonu
 4. Semt Sorunları (Pazar, trafik vs.) Komisyonu
 5. Kadın Komisyonu
 6. Gençlik Komisyonu
 7. Bilim, Araştırma ve Eğitim Komisyonu
 8. Çevre Komisyonu
 9. Sokak Hayvanları ve Hayvan Hakları Komisyonu

MADDE 18-Dernek Organlarına Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi: 

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâh adresleri ile TC kimlik numaraları bir yazı ile Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.

MADDE 19-Derneğin Gelirleri: 

Derneğin gelirleri şunlardır ;                                                                                      ­

Giriş ve üye aidatları,
Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, kermes, temsil, takvim, ajanda, kimlik belgeleri, rozet, balo, yemek, eğlence, temsil, çay, gezi, konser ve spor faaliyetlerinden sağlanan gelirler, konferans, atölye işletme ve sipariş vb. gelirleri.
Dernek parasının yatırıldığı banka faizleri, kültürel gösteriler, sergiler ve kermes yoluyla sağlanan gelirler. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
Derneğe ait işletmelerden gelecek olan paylar,
Bağışlanan veya vasiyet edilen her türlü mal ve hakların, vasiyet şartlarına göre kullanılması, kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler,
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
Her türlü nakdi ve ayni yardım gelirleri,
Diğer gelirlerden ibarettir.

MADDE 20-Gelir, Gider ve Borçlanma Usulleri: 

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Bu defterler ve belgelerin beş yıl süre ile saklanması mecburidir. Alındı belgesi resmi mercilerden sağlanamadığı takdirde usulüne uygun olarak dernekçe bastırılıp bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler Dernek Yönetim Kurulunca bir kararla belirlenir. Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın birlikte bulunması şarttır.

Dernek saymanına, günlük harcamalar için 1.500.TL’ yi geçmemek üzere yetki verilmesine Yönetim Kurulu karar verir.

Dernek, Genel Kurullarında dernek lehine alınacak taşınır ve taşınmaz malları almak için yetki almak suretiyle borçlanarak taşınır, taşınmaz ve gerekli her çeşit malı alır.

MADDE 21-Derneğin İç Denetimi: 

Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. 

MADDE 22-Tutulması Zorunlu Defterler:; 

Dernek aşağıdaki defterleri tutar:

 1. Üye Kayıt Defteri
 2. Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri
 3. Yönetim Kurulu Karar Defteri
 4. Gelir ve Gider Defteri
 5. Demirbaş Defteri
 6. Alındı Belgesi, kayıt defteri tasdik ettirilmesi.

Bu defterlerin Noterden veya İl Dernekler Müdürlüğüne tasdik ettirilmesi gerekir. Yönetim Kurulu bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.

MADDE 23-Tüzük Değişikliği: 

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği, ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda (1/10) birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile yapılır.

MADDE 24-Dernek Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi:

 1. Dernek      Genel Kurulu her zaman derneğin tasfiyesine karar verebilir. Fesih kararı      verilebilmesi için bu tüzükte belirtilen Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte (2/3)ikisinin toplantıya katılması ile mümkündür. Bu toplantıda çoğunluk sağlamaz ise üyelere bu tüzüğün ilgili maddesine göre yeniden çağrı yapılır.
 2. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararı toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin (2/3) çoğunluğu ile alınır.

MADDE 25-Derneğin Feshi veya Kapatılması Halinde Mal ve Paranın Tasfiyesi: 

Derneğin fesih edilmesi veya kapatılması durumunda derneğin mal ve paraları aşağıdaki şekilde tasfiye edilir :

 1. Dernek mallarının değeri ve mevcut parası saptanır.
 2. Derneğin borçlu olduğu ortaya çıkar, mevcut parası yeterli gelmez ise borçlarını karşılayacak oranda mallarını satarak borçları ödenir.
 3. Artan mal ve paralar Genel Kurulca kararlaştırılacak şekilde Bahçelievler Muhtarlıkları (Bahçelievler, Yukarı Bahçelievler, Emek) bütçesine bağış olarak devredilir.
 4. Dernek kapatılma durumuna düşmüş veya diğer şekillerde kapatılmış ise mal varlığı (3) bendinde belirtildiği şekilde devredilir.

MADDE 26-Hüküm Eksikliği: 

Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata göre hareket edilir. 

MADDE  27-Derneğin Kurucuları: 

Derneğin Kurucuları TC. Vatandaşı kişiler olup, aşağıda kimlikleri yazılıdır.

 1. Sait AYAYDIN                    : Emekli Tabip Albay.
 2. Nafiz CEYLANDAĞ              : İnşaat Mühendisi.
 3. Tahsin Ufuk ÇETİNER        : Serbest Avukat
 4. Nebahat ELÇİN                  : Ev Hanımı
 5. Yakup Levent KORKUT       : Hukukcu
 6. Fatma KORKUT                  : Endüstriyel Tasarımcı
 7. Ünlü ŞENEL                       : Ev Hanımı
 8. Ömer Ümit TÜRKER            : İnşaat Mühendisi

Bu tüzük  27 maddeden ibarettir.