Bahçelievler’i Yeniden Düşün Atölyeleri

Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Kent Atölyeleri Derneği’nin bir araya gelerek gerçekleştirileceği atölye ile semtteki sorunlara dair çözüm önerileri geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu atölye(ler) saha çalışmalarıyla desteklenen analizler yapılmasına olanak sağlayacaktır. Kent bilimine dair farklı disiplinlerin bakış açılarıyla (şehir planlama, mimarlık, çevre, peyzaj, tür bilim, sosyoloji, yerel yönetimler, vb.) ele alınacak sorunların çözümü için yol haritası, politika belgesi, rapor ve akademik yayın gibi birçok çıktı elde edilmesi hedeflenebilir.

Kent Atölyeleri Derneği’nin genç ve kent alanında çalışmayı hedefleyen ekibinin dinamizmi ve bir süredir devam eden atölye tecrübesi ile Bahçelievler Derneği’nin farklı olanakları bir araya getirilerek somut çıktılar üretilecektir. Bahçelievler Derneği ise mekân, teknik araçlar vb. etkinlik organizasyonuna yönelik ihtiyaçlar, üye profilinin profesyonel desteği, 20 yıllık tecrübesi ve sahip olduğu ağları kullanarak çalışmalara katkı verecektir.

Atölye kurgusu için Bahçelievler Derneği’nin hazırladığı aşağıda listelenen semtin mevcut problemleri baz alınarak türetilmiş araştırma sorularından yararlanılabilir.

1.           Semtteki kentsel ve toplumsal dokunun bozulmasında büyük etkisi bulunan Başkent Hastanesi’nin yayılmacı politikasına ve kamusal alan işgallerine dair ne gibi çözümler geliştirilebilir?
2.            Semtteki otopark sorunu için hangi yenilikçi, çevre ve kullanıcı dostu çözümler üretilebilir?  
3.            İklim krizini merkeze alarak “15 dakikalık kent” uygulaması çerçevesinde yaya ve bisiklet dostu bir semt baştan sona nasıl kurgulanabilir?  
4.            Semtin özgün kimliğini ve kent dokusunu yaşatmaya devam etmenin olanakları nelerdir? Semt sakinleri başta olmak üzere kurumlara ve ticari faaliyet yürütenlerin kentine sahip çıkmasını sağlamanın yolları nelerdir?  
5.            Semt sakinleri haricinde ticari, eğitsel ve sosyal amaçlarla buraya gelen yoğun kalabalığın yarattığı olumsuz etkileri azaltmak için ne gibi önlemler geliştirilebilir?  
6.            Semtteki genç nüfusun yaşadığı yere sahip çıkmasını sağlamak için kent hakkı konusunda bilincini artırmaya yönelik nasıl çalışmalar yapılabilir? Semtteki eğitim kurumları ile ne gibi ortak çalışmalar yapılabilir?  
7.            Bahçelievler’deki ulaşım ağının verimlilik ve etkinlik açısından mevcut durumu nedir, ne gibi iyileştirmeler yapılmalıdır ya da baştan planlandığı takdirde nasıl olmalıdır?  
8.            Semtteki kentsel ekosistemin ve yeşil alan varlığının korunması ve geliştirilmesi için neler yapılmalıdır?  
9.            Milli Kütüphane, Adnan Ötüken Parkı, Eser Parkı ve 7. Cadde’yi kapsayan bölgede bütüncül bir kent meydanı tasarımı nasıl yapılmalıdır?   
10.          Seçilen bir sokakta sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek üzere “Sanat Sokağı” benzeri uygulamalar geliştirilebilir mi? Nasıl bir plan ve tasarıma sahip olmalıdır?  
11.          Yaşadığımız dönemde bir metropolün sakinlerinin mahalle/semt olgusunu, komşuluk ve dayanışma ilişkilerini geliştirmek mümkün müdür? Bahçelievler’in özgün toplumsal kültürünü merkeze alarak ne gibi öneriler geliştirilebilir?  
12.          Salgın sürecinde çıkardığımız dersleri de düşünerek, bu ve benzeri kentsel krizler anında Bahçelievler Derneği gibi yerel örgütler nasıl bir rol oynayabilir?  Bunlara hazırlıklı olmak için bir stratejik plan ya da acil durum eylem planı nasıl geliştirilmelidir?
13.          Semt/mahalle ölçeğinde sosyolojik ihtiyaç analizi nasıl yapılabilir? Bu ölçekte bir ihtiyaç odaklı faaliyet planlamasının esasları neler olmalıdır?