Bahçelievler Araştırma Teşvik Ödülü (BATÖ)

Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Bahçelievler Araştırma Teşvik Ödülü Yönergesi

Amaç ve Kapsam

Madde 1: Bahçelievler Araştırma Teşvik Ödülü (Teşvik Ödülü), Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Derneğin kurumsal amaçları doğrultusunda Ankara Bahçelievler semtine yönelik akademik çalışmaları teşvik etmek amacıyla verilmektedir.

Madde 2: Bahçelievler semti, Ankara’da bulunan başta Bahçelievler, Yukarı Bahçelievler ve Emek mahalleleri olmak üzere, ayrıca çevredeki diğer mahalleleri de içerebilecek bir bölgeye işaret etmektedir. Teşvik Ödülü, Bahçelievler semtine yönelik tarih, coğrafya, mimarlık, kentsel tasarım, sosyoloji, iktisat, edebiyat ve benzer alanlardaki lisansüstü araştırmaları kapsamaktadır.

Başvuru Koşulları

Madde 3: Teşvik Ödülü, hâlen Türkiye Cumhuriyetinde veya Yükseköğretim Kurumu tarafından tanınan yurtdışındaki bir üniversitede lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilere verilir.

Madde 4: Teşvik Ödülü başvuruları, Bahçelievler semtine yönelik yüksek lisans veya doktora tezi önerileri üzerinden alınmaktadır.

Madde 5: Teşvik Ödülü başvuru koşulları ve takvimine yönelik diğer ayrıntılı bilgiler, Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Derneğin sosyal medya hesapları üzerinden ve Dernek merkezindeki panolarından duyurulur. Ayrıca başta Ankara’daki üniversiteler olmak üzere, ilgili yükseköğretim kurumlarına Teşvik Ödülü duyurusu yapılır.

Seçici Kurul

Madde 6: TeşvikÖdülü için gönderilen eserleri değerleyecek olan Seçici Kurul, ödül duyurusunda ilan edilen takvime ve aday eserlerin konularına bağlı olarak Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve açıklanır. Seçici Kurul üyeleri, ilgili alanlardaki yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, meslek kuruluşu üyeleri ve benzeri uzmanlık gerektiren kuruluşlarda görev yapan kişilerden oluşturulur. Ödüle başvuran kişiler ve bu kişilerin aile üyeleri Seçici Kurulda görev alamaz. 

Madde 7: Seçici Kurul, beş asil ve bir yedek üyeden oluşur. Seçici Kurul üyeleri, kendi aralarında bir başkan ve bir yazman seçerler. Seçici Kurulun düzenlediği toplantılara kurul üyesi olmayan kişiler katılamaz. Seçici Kurul, verdiği kararları gerekçeli bir tutanak düzenleyerek, Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine sunar.

Ödüller

Madde 8: Teşvik Ödülü takvimi, parasal ödülün tutarı, ödülün kaç kişiye verilebileceği gibi konular her ödül dönemi için Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Kazanan kişilere parasal ödül dışında ayrıca plaket sunulur.

Teşekkür İfadesi

Madde 9: Teşvik Ödülü kazanan tez önerilerinden hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin “Teşekkür” bölümlerinde “Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” ve “Bahçelievler Araştırma Teşvik Ödülü” isimlerine yer vermeleri beklenmektedir.

Yürürlük

Madde 10: Bu yönerge Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe girer.

Karar tarihi: (27 Aralık 2021 tarih ve 196 nolu YK kararı)

Bahçelievler Araştırma Teşvik Ödülü Değerlendirme Esasları

Şekilsel Uygunluk Değerlendirme Ölçütleri

Dernek yetkilileri yapılan başvuruları aşağıdaki ölçütlere göre şekilsel olarak değerlendirir. Uygun bulunan başvurular seçici kurul değerlendirmesine yönlendirilir.

Şekilsel Uygunluk Değerlendirmesi
Başvuru sahibi halen bir üniversitede öğrenci mi?Evet/Hayır
Başvuru sahibi yurt dışından bir üniversitede öğrenim görüyorsa, bu üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığını belgelemiş mi?Evet/Hayır
Başvuru sahibi formunu eksiksiz ve uygun şekilde doldurmuş mu?Evet/Hayır
Başvuru sahibinin olası tez savunma tarihi, ödül değerlendirme sürecinden sonra mı?Evet/Hayır

Seçici Kurul Değerlendirme Süreci

Kurulun Oluşturulması

 • Seçici Kurul, Bahçelievler Derneği Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Kurulda beş asıl, bir yedek üye bulunur.
 • Kurul kendi içinde bir başkan ve bir yazman seçer.
  • Başkan toplantının idaresinden ve koordinasyonundan sorumludur.
  • Yazman toplantı kararlarının yazılmasından ve Kurul üyeleri arasındaki iletişimden sorumludur.
 • Kurul içerisinde Derneğin Yönetim Kurulu üyelerinin, Dernek üyelerinin veya Dernek üyesi olmayan kişilerin yer alması mümkündür.
 • Ödüle başvuran kişiler ve bu kişilerin aile üyeleri Seçici Kurulda görev alamaz.
 • Eğer başvuru yapılan araştırma konuları, Kurul üyelerinin yorumunu içeremeyecek düzeyde teknik bilgi içeriyorsa, bu başvurular hakkında Kurulun uygun gördüğü kişilerin (akademisyenlerin, uzmanların vb.) teknik görüşlerine başvurulabilir.
 • Dernek Başkanı ve Başkan Yardımcısının Seçici Kurul Başkanı olmaması tercih edilir.

Ön Değerlendirme Toplantısı

 • Seçici Kurulda yer almasına karar verilen kişiler, Dernek Başkanının veya Başkan Yardımcısının çağrısıyla Ön Değerlendirme Toplantısı için bir araya gelirler.
 • Şekilsel uygunluk değerlendirmesinden geçen başvurular gözden geçirilir. Kurul dışından akademisyen-uzman değerlendirmesi gerekli olan başvurular belirlenir.
 • Kurul üyeleri, yapılan tüm başvuruları değerlendirecekleri süreyi göz önünde bulundurarak Karar Toplantısının tarihini belirler.

Değerlendirme Ölçütleri

 • Seçici Kurulda yer alan tüm üyeler (ve varsa Kurul dışından görüşleri istenen akademisyenler-uzmanlar) her başvuruyu aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirirler:
  • Çalışma, bilimsel bilgi birikimine güçlü, özgün ve anlamlı bir katkı sunabilir mi?
  • Çalışmanın amacı ve hedeflediği çıktılar açıkça belirlenmiş mi?
  • Çalışma, uygulanabilir bir araştırma tasarımına (yönteme) sahip mi?
  • Çalışma, Ankara ve Bahçelievler semtine yönelik bilgi birikimine katkı sunabilir mi?

Karar Toplantısı

 • Seçici Kurul üyeleri, kendi yaptıkları değerlendirmeleri birbirlerine sunarlar ve ödül alması gereken çalışmayı önerirler.
 • Görüş ayrılıkları olması halinde oy çokluğunu elde eden çalışmaya ödül verilmesi kararlaştırılmış olur.
 • Yazman, toplantı tutanağını hazırlayarak kazanan çalışmayı Dernek yönetimine sunar. Örnek bir tutanak aşağıda verilmiştir: