Derneğimiz hakkında…

Derneğin Adı  ‘ Bahçelievler Yardımlaşma ve  Dayanışma Derneği’dir.
Derneğin Merkezi  Ankara’dır. Derneğin başka şubesi yoktur. Bahçelievler adı Ankara Çankaya ilçesindeki Bahçelievler, Yukarı Bahçelievler ve Emek mahallelerini kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

Semt sakinlerinin mahalle yaşamına ilişkin sorunları ve önerileri için etkin bir iletişim ve işbirliği ortamı yaratmak, mahallemizde ortak yaşam kalitesini iyileştirmeye katkıda bulunmak, birlik, yardımlaşma  ve dayanışma kültürünün yerleştirilmesi, yerel ve evrensel kültür değerlerimizin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve semtimizde bulunan ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut vs. bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmayı, toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmaları amaçlar.

 1. Semtlilik  ve semte sahip çıkma bilincini  güçlendirmek, semtin ortak sosyal yaşamını ilgilendiren ve güçlendiren  konularda semtli katılımını desteklemek ve semt sakinleri arasındaki eşgüdümün ve işbirliğinin geliştirilmesi,
 2. Semt sakinlerini, çocukları, yaşlıları ve gençleri bir araya getiren, kuşaklararası iletişimi ve işbirliğini, yardım ve dayanışmayı deney, bilgi ve beceri alışverişini özendiren projeleri  geliştirmek ve bu projelerin yaşama geçirilmesine öncülük edilmesi,
 3. Semtimizin düzenli konut alanı karakterini korumak, mevcut estetik değerlerini korumak ve daha da geliştirmek, kaçak ya da yasa dışı yapılaşmanın önlenmesi için semt muhtarlarıyla da işbirliği yaparak bunlara engel olmak gerekirse yasal yollara başvurulması,
 4. Semtimizdeki yeşil alanları, park ve bahçeleri, ağaçları korumak, bu alanların iyileştirilmesi ve artırılması için yerel yöneticilerle ortaklaşa çalışılması,
 5. Yapılaşma dışı alanları korumak ve yeniden işlevselleştirilmesi için çeşitli önerilerin geliştirilmesi,
 6. Semtimizde bulunan kamuya ait binaların korunması, Anıtkabir’in çevre düzeni ve görünümünün gözetilmesi,
 7. Semt sakinlerinin, mahalle yaşamına ilişkin sosyal ve ekonomik haklarının korunması,
 8. Yerel yönetimleri katılımcı ve şeffaf olması için öneriler sunulması ve bu konuda çalışmalar  yapılması. Yerel yönetimleri çalışmalarına katılımcı bir ortak olarak destek verilmesi,
 9. Semtimizde teknik alt yapının (içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz ulaşım ve haberleşme ) iyileştirilmesine katkıda bulunulması, belediye  hizmetlerinin iyileştirilmesi için önerilerde bulunulması, semtin sorunlarının tespiti ve çözümüne ilişkin çalışmaların yapılması,
 10. Amacı doğrultusunda; kültür evleri, dershaneler, lokal, kurs barınma evi, yaşlılar evi, gençlik merkezi spor kulüpleri gibi merkezler açılması, işletilmesi, kiraya verilmesi. Açılmış olanlara da ortak olunması, kiraya verilmesi, işletilmesi,
 11. Üyelerini, semt  sakinlerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, panel, sergi, yarışma, temsil, gezi, festival, şenlik, fuar, kermes ve benzeri gösteriler ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi, her türlü sportif faaliyetlerin organize edilmesi,
 12. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme yapılması, öneri ve dileklerin belirlenmesi ve bunları  her türlü yayın araçlarıyla yayılması,
 13. Muhtaç kimselere gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut vs. bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunması, toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmaların yapılması ve başarılı muhtaç öğrencilere burs verilmesi,
 14. Amacı doğrultusundaki derneklerle işbirliği yapılması,
 15. Amacı doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mal alınması, satılması, kiraya verilmesi, bu mallar üzerinde her türlü hakların kullanıp işletilmesi ve inşaat yapılması ya da yaptırılması,
 16. Süreli ve süresiz her türlü yayının çıkarılması,
 17. Yardım toplama yasası ve ilgili yasal düzenlemelerin hükümleriyle, bu tüzüğe uygun olarak yardım, bağış alınması verilmesi ve şartlı şartsız vasiyetlerin kabul edilmesi,
 18. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere Akademisyenler ve Uzman Kişilerin de olacağı,  geçici ve/veya kalıcı danışma kurulları, komisyonlar ile komşu mahallelerin de katılacağı platformlar oluşturulması,
 19. Dernek amaçları doğrultusunda Gelişmiş Ülkeler ve Avrupa Birliği’nin sağladığı çeşitli fonlara başvurulması, Bunları sağlayan kuruluşlarla işbirliğinin yapılması faaliyet alanlarımızdır.

  Komisyonlarımız :

  1. Örgütlenme Komisyonu
  2. Basın, Yayın,Kültür ve Sanat Komisyonu
  3. Yaş Almışlar Komisyonu
  4. Semt Sorunları (Pazar, trafik vs.) Komisyonu
  5. Kadın Komisyonu
  6. Gençlik Komisyonu
  7. Bilim, Araştırma ve Eğitim Komisyonu
  8. Çevre Komisyonu
  9. Sokak Hayvanları ve Hayvan Hakları Komisyonu