Derneğimiz hakkında…

Derneğin Adı   “Bahçelievler Yardımlaşma ve  Dayanışma Derneği”dir. Derneğin kısa adı “Bahçelievler Derneği” dir. Derneğin Merkezi  Ankara’dır. Derneğin başka şubesi yoktur. Bahçelievler adı Ankara Çankaya ilçesindeki Bahçelievler, Yukarı Bahçelievler ve Emek mahallelerini kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

Derneğin Amacı :

Bahçelievler semtinde, sosyal dayanışmanın ve komşuluk kültürünün geliştirilmesi, kent hakkına ve kentli haklarına ilişkin izleme ve savunuculuk faaliyetlerinin yürütülmesi, örgütlü bir semt oluşturarak katılımcı bir yerel demokrasi kültürünün benimsenmesi ve tüm bu amaçların ayrımcılığın hiçbir türüne izin vermeden insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi için çalışır.

Amacımız; semt sakinlerinin mahalle yaşamına ilişkin sorunları ve önerileri için etkin bir iletişim ve işbirliği ortamı yaratmak, semtimizde yaşayan her yaş ve her türden canlıların ortak yaşam kalitesinin iyileştirmesine katkıda bulunmak, birlik, yardımlaşma  ve dayanışma kültürünün yerleştirilmesi, yerel ve evrensel kültür değerlerimizin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve semtimizde bulunan ihtiyaç sahiplerine gerektiğinde gıda, giyim, eğitim konularında ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak; çağdaş kent gereklerine uygun alt yapı ve çevre düzenlemelerine dair ihtiyaçların seslendirilmesine; önceliklerin katılımlı yöntemler ile belirlenmesi ve ilgili süreçlerin izlenmesi için çalışmalar yapmak, bu konuda yerel yönetimlere yardımcı olmak için gerekli girişimlerde bulunmak, semtimizde kurulmuş ve kurulacak eğitim, kültür ve sağlık kuruluşlarının yapımı, korunması ve donatılması konusunda destekte bulunmak; mali imkân yaratılması için gerekli çalışmaları yürütmektir.

Derneğin Vizyonu :

Genç Türkiye Cumhuriyetinin örnek mahallesi olarak tasarlanan Bahçelievler’in kendisine özgü fikirsel, kültürel ve estetik birikimini çağdaş dünya ile uyumlu yaklaşımlarla günümüze taşıyan çalışmalar yaparak, ülkemize ve dünyaya örnek olmaktır.

Derneğin Misyonu :

Bahçelievler’in semt ruhunun, çevresel güzelliklerinin ve kültürel yaşantısının tarihi geçmişine uygun olarak geliştirilmesi; sosyal dayanışma ve komşuluk anlayışının güçlendirilmesi; kentli haklarına ve kent ekolojisine ilişkin izleme ve savunuculuk etkinliklerinin yürütülmesi için kapsayıcı, çoğulcu ve katılımcı çalışmalar yapmaktır.

Derneğimizin Temel Değerleri :

 • Komşuluk ve Dayanışma : Öncelikli kuruluş amacımız komşuluk kültürünün canlı tutulmasını sağlamak ve komşular arasındaki dayanışmayı artırmaktır.
 • Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlılık : Derneğimiz cumhuriyet ideallerini içselleştirir, çağdaş yaşamı destekler, Atatürk ilke ve devrimlerini benimser. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş kent yaşamı yaklaşımını gösteren Bahçelievler’i korumak ve geliştirmek için çalışır.
 • Sürdürülebilir yaklaşımları benimsemek : Derneğimiz tüm çevresel, toplumsal ve ekonomik süreçlerinin sürdürülebilir olmasına dikkat eder. Bahçelievler’in gelişiminde sürdürülebilirlik ilkesinin gözetilmesi için çalışır, bu yönde toplumsal farkındalığı artırmayı hedefler.
 • Saygı, sevgi ve hoşgörü içerisinde olumlu iletişim : Dernek üyelerimizin birbirleriyle ve diğer kişilerle iletişimleri her zaman saygı, sevgi ve hoşgörü içermelidir.
 • Toplum ve kamu yararını gözetmek : Derneğimiz çalışmalarını parti siyasetinden bağımsız, Bahçelievler halkının ve Ankaralıların faydasını gözeterek sürdürür.
 • Çevreye saygılı, kültür odaklı : Bahçelievler’in ve Ankara’nın çevre sorunlarına duyarlı, aktif çalışan, kültürel çalışmaları önemseyen bir yapıdır.
 • Sorun odaklı değil, çözüm odaklı olmak : Derneğimiz demokratik bir yapılanma içerisinde, yapıcı eleştiriden kaçınmayarak, sorunların değil, çözümlerin içerisinde yer almak için çalışır.

Derneğimizin Faaliyet Konuları :

 1. Semtlilik ve semte sahip çıkma bilincini  güçlendirmek, semtin ortak sosyal yaşamını ilgilendiren ve güçlendiren  konularda semtli katılımını desteklemek ve semt sakinleri arasındaki eşgüdümün ve işbirliğinin geliştirilmesi,
 2. Semt sakinlerini, çocukları, yaş almışları, her türlü engellileri ve gençleri bir araya getiren, kuşaklararası iletişimi ve işbirliğini, yardım ve dayanışmayı, bilgi ve beceri alışverişini özendiren projeleri geliştirmek ve bu projelerin yaşama geçirilmesine öncülük edilmesi,
 3. Semtimizin düzenli konut alanı karakterinin, mevcut estetik değerlerinin korunması ve geliştirilmesi; kaçak ya da yasa dışı yapılaşmanın önlenmesi için semt muhtarlarıyla ve semt/mahalle meclisleriyle de işbirliği yaparak bunlara engel olunması, gerekirse yasal yollara başvurulması,
 4. Semtimizin yeşil alanlarını, park ve bahçelerini, ağaçlarını korumak, bu alanların iyileştirilmesi ve çoğaltılması için yerel yöneticilerle ve semt halkı ile ortaklaşa çalışılması, yapılaşma dışı alanların korunması ve yeniden yapılandırılması için önerilerin geliştirilmesi,
 5. Semtimizde bulunan kamusal ve tarihi değeri olan yapıların korunması, Anıtkabir’in çevre düzeni ve görünümünün gözetilmesi,
 6. Semt sakinlerinin, mahalle yaşamına ilişkin sosyal ve ekonomik haklarının korunması, semtimizde bulunan tüm canlıların yaşam haklarının korunmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 7. Yerel yönetimlere katılımcı ve şeffaf olunması için öneriler sunulması, bu konuda çalışmalar yapılması, yerel yönetimlerin semtimize yönelik çalışmalarına katılımcı bir ortak olarak destek verilmesi, bu çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesi,
 8. Semtimizde teknik alt yapının ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için önerilerde bulunulması, semtin sorunlarının tespiti ve çözümüne ilişkin semtte bulunan muhtarlıklarla ve semt/mahalle meclisleriyle ortak çalışmaların yapılması,
 9. Amacı doğrultusunda; kültür evleri, lokal, kurs, barınma evi, yaşlılar evi, gençlik merkezi, spor kulüpleri gibi merkezler açılması, işletilmesi, kiraya verilmesi; açılmış olanlara da ortak olunması, kiraya verilmesi, işletilmesi,
 10. Üyelerini, semt sakinlerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, çalıştay, forum, panel, sergi, yarışma, temsil, gezi, festival, şenlik, fuar, kermes ve benzeri gösteriler ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi, her türlü sportif faaliyetlerin organize edilmesi,
 11. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme yapılması, öneri ve dileklerin belirlenmesi, anketler, imza kampanyalarının düzenlenmesi ve bunların her türlü yayın araçlarıyla yayılması,
 12. İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim, eğitim, kitap, burs vb. konularda maddi ve manevi destek sağlanması,
 13. Amacı doğrultusunda Kamu Kuruluşları (Yerel Yönetimler, Genel İdare), Kent Konseyi, Semt Meclisi, Üniversiteler, Meslek Odaları, Meslek Örgütleri, dernek, vakıf, insiyatif, forum, platform vb. oluşumlarla işbirliği ve proje yapmak, çalışma grupları oluşturmak, rapor hazırlamak, etkinlik yapmak,
 14. Amacı doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mal alınması, satılması, kiraya verilmesi, bu mallar üzerinde her türlü hakların kullanıp işletilmesi ve inşaat yapılması ya da yaptırılması,
 15. Süreli ve süresiz her türlü basılı ya da çevrimiçi yayının çıkarılması,
 16. Yardım toplama yasası ve ilgili yasal düzenlemelerin hükümleriyle, bu tüzüğe uygun olarak yardım, bağış alınması verilmesi ve şartlı şartsız vasiyetlerin kabul edilmesi,
 17. Dernek amaçları doğrultusunda, Avrupa Birliği’nin ve diğer kuruluşlarının/ülkelerin sağladığı çeşitli fonlara başvurulması, bunları sağlayan kuruluşlarla işbirliğinin yapılması,
 18. Dernek aşağıda belirtilen kentli hakları konusunda duyarlıdır ve çalışmalarında bu hakların korunmasını hedefler:
  a) Suç, şiddet ve yasa dışı olaylardan arındırılmış güvenli bir kent ve semt,
  b) Hava, su, toprak ve gürültü kirliliği olmayan, doğası ve doğal kaynakları korunan bir çevre,
  c) Toplu taşım, özel arabalar, yayalar ve bisikletliler gibi tüm yol kullanıcıları arasında, birbirinin hareket kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir trafik düzeni,
  ç) Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı bir sağlık düzeni,
  d) Yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, her birey için spor ve boş vakitlerini değerlendirebileceği olanaklar,
  e) Herkese açık, yaratıcı kültürel faaliyetlere uygun mekânlar,
  f) Geçmişten günümüze farklı kültürel ve sosyal yapıları bir arada barındıran toplulukların barış içinde yaşamalarının sağlandığı demokratik bir ortam,
  g) Tarihi yapı mirasının duyarlı bir biçimde yenilenmesi ve nitelikli çağdaş mimarinin uygulanmasıyla, uyumlu ve güzel fiziksel mekânların yaratılması,
  h) Yaşama, çalışma, seyahat işlevleri ve sosyal etkinliklerin olabildiğince birbirleriyle ilintili olmasının sağlanması,
  ı) Çoğulcu demokrasilerde, kurum ve kuruluşlar arasındaki dayanışmanın esas olduğu kent yönetimlerinde, gereksiz bürokrasiden arındırma, yardımlaşma ve bilgilendirme ilkelerinin sağlanması, 
  i) Yerel yönetimlerce ekonomik kalkınma ile çevrenin korunması ilkesi arasındaki uzlaşmanın sağlanması,
  j) Yerel doğal kaynak ve değerlerin, yerel yönetimlerce, akılcı, dikkatli, verimli ve adil biçimde; beldede yaşayanların yararı gözetilerek, korunması ve yönetilmesi, 
  k) Bireyin sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal gelişimine, kişisel refahına yönelik kentsel koşulların oluşturulmasıdır.

Derneğimizin Çalışma Biçimleri :

1.  Semtimizdeki eğitim ve ibadet mekânlarının imarı amacı ile idari ve mülki makamlardan, sendikalardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve diğer sivil toplum kuruluşlarından yardım talep eder ve kabul eder.

2.  Derneğe  gelir getirici organizasyonlar, şenlik, piknik, kermes ve benzeri etkinlikler düzenler.

3.  Bahçelievler Yardımlaşma  ve Dayanışma Derneği demokrasi usulüyle yönetilir.

4.  Kendi amaçları ve ilkeleri doğrultusunda bağımsızlığı savunur.

5.  İnsanların  eşitliğini ve kardeşliğini savunur. Çalışmalarında ırk, dil, inanç, cinsiyet ayrımı gözetmez. Her türlü   ayrımcılığa karşıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunur, uygular, uygulanmasını teşvik eder.

6.  Atatürk İlke ve Devrimleri’nin, emek, demokrasi, insan hakları ve evrensel değerlerin savunucusudur.

7.  Çalışmayı yürütürken iş ve eylem birliği yapacağı kişi ve kurumlarda yukarıdaki ilkeleri esas alır.

8.  Açık ve kapalı yer toplantıları, konferans, panel, seminer, çalıştay, forum ve sempozyumlar düzenler.

9.  Yurtdışı ve yurtiçi gezi, yarışma ve eğlenceler düzenler.

10. Yaşam merkezi, kültür ve eğitim evi, lokal, sosyal tesis ve bunların eklentilerini açar ve işletir.

11. Semtteki  öğrenciler için kütüphane ve okuma odaları kurar.

12. Çalışma grupları kurarak inceleme ve araştırmalar yaptırır.

13. Gazete, dergi, kitap, fanzin ve broşür yayınlar; İnternet, radyo, televizyon, sosyal medya gibi iletişim kanallarını kullanır.

14. Benzer  amaçlar güden diğer STK ve platformlarla çalışma ve güç birliği yapar.

15. Taşınır  ve taşınmaz mallar edinir.

16. Amacın gerektirdiği diğer girişimlerde bulunur.

17. İktisadi işletme, yardımlaşma sandığı ve kooperatif kurabilir.

18. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır, dağıtır ve satar.

19. Yardım toplama kanunu ile tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır; bağış ve yardımda bulunur; burs verir.

20. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için  yönetmelikler hazırlar.

21. Milli ve dini bayramlarda o günün anlam ve önemini vurgulayacak etkinlikler düzenler (Bayramlaşmalar, toplu ziyaretler, Anıtkabir Ziyaretleri, toplantılar, fener alayı gibi…).

22. Doğal afetler, hastalık, ölüm gibi durumlarda kültürel ve sosyal dayanışmayı sağlayıcı etkinliklerde bulunur.

23. Yasa tasarıları geliştirir  ve bunları gerekli yerlere iletir.

24. Spor etkinlikleri gerçekleştirir, çeşitli branşlarda sportif çalışmalar yürütür; spor kulübü kurar.

25. Yaşam boyu eğitime yönelik etkinlikler gerçekleştirir.

26. Bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapar.

27. Semtimizdeki ve çevremizdeki ticari kuruluşlarla tüketiciye sağlıklı ve kaliteli hizmet verilmesi konusunda işbirliği yapar; bu konuda uyarıcı / önleyici çalışmalar gerçekleştirir.

28. Gençlerin dernek çalışmalarına katılımını ve STK’larda aktif olarak çalışmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar ve etkinlikler yürütür. Semt gençlerinin, kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası ölçekte yapılacak etkinliklere/çalışmalara katılımlarına yardımcı olur; gençler için staj ve iş olanaklarını araştırır ve gerektiğinde bu konuda aracılık eder, çalışmalar yürütür.

29. Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik müzik ve güzel sanatların her alanında çalışmalar yapar. Korolar kurar; bu alanda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar, projeler yürütür.

30. Semt sakini öğrenciler ile semtimizde okuyan/barınan öğrenciler için yardım toplar, belirlenen öğrencilere destekte bulunur.

31. Her alanda üretimin teşvikini, bilgi ve becerilerin ortaya konmasını ve paylaşılmasını destekler. Bu amaçla bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler hazırlar ve uygular.

32. Uygun arsalar bulunduğunda mahalle bostanları kurar. Doğal üretimi teşvik eder. Küçük üreticilerle komşuları buluşturacak doğal ürünler pazarları açar. 33.       Mahalle muhtarlıkları, semt/mahalle meclisleri, kent konseyleri, belediyeler, eğitim öğretim kurumları ve diğer kurum/kuruluşlar ile bu amaçlara dönük işbirliği yapar.